รายละเอียด

สมุย_780

แพ็คเกจทัวร์ เกาะสมุย 3วัน2คืน

เที่ยวสมุย มันส์ ๆ

พักฟิน กินอร่อย ปล่อยใจไปกับทะเล

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     สมุย

..........             ต้อนรับคณะ ณ สนามบิน/ท่าเรือสมุย เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เริ่มต้นวันดีด้วย

พระใหญ่เกาะฟาน นมัสการพระพุทธรูปปรางมารวิชัยที่หล่อด้วย ทองเหลืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้

จุดเช็คอินสำคัญ หินตาหินยาย สัญลักษณ์ของเกาะสมุย ที่ไม่ไปไม่ได้

ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนบนเกาะสมุย ขอพรเสริมมงคลตลอดปี

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

บ่าย               ท่องเที่ยววิถีชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าวที่ JUNGLE ROUTE 360 สนุกกับการเรียนรู้วิธีกรีดยางพารา การปอกมะพร้าว การขึ้นมะพร้าวของลิงน้อย

เดินทางเข้าที่พัก

แวะชิลๆ ที่คาเฟ่ ลิง! ชิมเครื่องดื่มแสนอร่อย อิ่มเอากับบรรยากาศติดทะเล

(ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

พักที่ IBIS SAMUI บ่อผุด หรือเทียบเท่า  

 

 วันที่สองของการเดินทาง      (2)     ดำน้ำสุดยอดทะเลอ่าวไทย (เกาะเต่า - เกาะนางยวน)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โปรแกรมดำน้ำ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

ออกสู่ท้องทะเลด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะนางยวน ขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน ถือเป็นเกาะหนึ่งที่สวยที่สุดในโลก

เกาะเต่า เกาะคู่ขวัญของเกาะนางยวน ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลชมสีสันของดอกไม้ทะเล ปะการังและเหล่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

***** อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ *****

16.00 น.         เดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

พักที่ IBIS SAMUI บ่อผุด หรือเทียบเท่า  

วันที่สามของการเดินทาง      (3)     สมุย – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เก็บเกี่ยวความสุขของท่านภายในที่พัก เก็บภาพสวยงามริมทะเล หรือเลือกอิสระเดินทางเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวอื่นๆ บนเกาะสมุย

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

บ่าย               วัดปลายแหลม อธิษฐานขอพรจากพระสังกัจจายน์ พระแห่งความสุข ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีความสุขก่อนเดินทางกลับ

........น.            ส่งคณะที่สนามบิน/ท่าเรือสุมย เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,699.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS