รายละเอียด

อยุธยา_780

แพ็คเกจทัวร์ อยุธยา 2วัน1คืน

ย้อนเวลาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 2 สัญชาติ “ญี่ปุ่น” “ฮอลันดา”

ตามรอย “บ้านของพ่อ” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

ล่องเรือหาช้าง ชมกรุงเก่าทางแม่น้ำ

2 วัน 1 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     อยุธยา

08.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย มัคคุเทศก์ คอยดูแลให้ต้อนรับ

08.30 น.         “ปุจฉา วิสัชนา ปิ๊งป่อง!!!” ชม หมู่บ้านญี่ปุ่น ชมการจำลองวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตกแต่งสวนหินเป็นสไตล์ญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าเช่าชุดยูคาตะ)

บ้านฮอลันดา คาเฟ่ ตึกสวยโทนสีส้มแนวยุโรป มีร้านอาหาร ขนมกาแฟ ให้ท่านได้ลิ้มลอง พร้อมถ่ายรูปหลากมุมสวย (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการ)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

แวะคาเฟ่แปลกแหวกแนว สไตล์ตุรกี พระนครแซ่บ มุมถูกใจคนที่ชอบถ่ายภาพ แถมพร็อพเครื่องประดับให้ใส่ถ่ายรูป และบริการเครื่องดื่ม & ขนมแบบตุรกีอีกด้วย

(ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการ)

ล่องเรือสักการะ 3 วัด วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร พิเศษ!! ดูช้างอาบน้ำ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ ปรายเจ้าพระยา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

 

วันสองของการเดินทาง        (2)     อยุธยา – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

บ้านของพ่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีกิจกรรมการทำเกษตร และต้นไม้นานาชนิด

วิหารพระมงคลบพิตร ที่ได้รับการบูรณะ ภายในวิหารมีพระมงคลบพิตรเป็นพระประธานขนาดใหญ่ที่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด ด้วยทองสำริด

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อขนมของฝากจากอยุธยา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

รักษ์นา อยุธยา ร้านกาแฟวิวทุงนาเขียวขจี ท่ามกลางทางเดินไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งนา และมุมต่างๆด้วยไม้ไผ่ ภายในร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์ เหมาะกับการพักผ่อน ชมบรรยากาศ จิบกาแฟ (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการ)

18.00 น.         เดินทางกลับสู่ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 3,333.00 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ   1,000.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (3 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS