รายละเอียด

เชียงใหม่ วิถีชีวิตติดธรรมชาติ_780

แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ 3วัน2คืน

 #ม่วนอกม่วนใจ๋ #เส้นทางธรรมชาติ

เยือนถิ่นวิถีชาวบ้าน นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมความงามธรรมชาติเมืองเหนือ

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     สันกำแพง - แม่กำปอง

08.00 น.        รับคณะ ณ สนามบิน/ขนส่ง เชียงใหม่ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางสู่ศูนย์ชุมชนชาวออนใต้ (30 กม./ 45 นาที)

ศูนย์ชุมชนชาวออนใต้ ชม วิถีชาวบ้าน ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน พาไปชมการย้อมผ้า ทอผ้าด้วยเครื่องทอโบราณ ทำผ้ามัดย้อม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย             The Giant Chiangmai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดแนวและกิจกรรมโหนสลิง

(ค่ากิจกรรมและค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)

บ่าย             เดินทางสู่ แม่กำปอง

อีกหนึ่ง ที่เที่ยวเชียงใหม่ สุดสโลว์ไลฟ์ และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เพราะแวดล้อมด้วยขุนเขา ธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตก ลำธาร เป็นเมืองเล็กๆ ในบรรยากาศเนิบๆ ชิลๆ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

เข้าพักที่ (แม่กำปอง)

 

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     แม่ริม - เชียงใหม่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชมดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติ

ปางช้างแม่สา ทำกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตช้างพาช้างอาบน้ำ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             แวะเช็คอินถ่ายรูปที่ Kuv Niam Forest - กู๊เนียร์ ฟอเร็ซท สวนดอกมาร์กาเร็ตบานสะพรั่งที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ (ขันโตก)

พักที่ โรงแรมในเมืองเชียงใหม่

วันที่สามของการเดินทาง           (3)     ดอยปุย - หางดง - เชียงใหม่

06.00 น.         ตักบาตรพระสงฆ์ ยามเช้า กันตามอัธยาศัย

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวม้ง

วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร สักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคไปได้

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ซื้อของฝาก ณ ตลาดวโรรส

14.00 น.           คาเฟ่สุดชิคที่ Carp Café - คาเฟ่ปลาคาร์ป จิบกาแฟดูปลาท่ามกลางบรรยากาศป่าดิบชื้น

                   (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)

16.00 น.         เดินทางสู่ท่าอากาศยาน/ขนส่ง เชียงใหม่ ( 9 กม./ 20นาที .)

17.00 น.         ส่งคณะ ณ สนามบิน/ขนส่งเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,400.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS