รายละเอียด

เบตง_780

แพ็คเกจทัวร์ เบตง 3วัน2คืน

#เที่ยว อิน ฟิน มันส์  #ใต้สุดปลายด้ามขวาน

ขึ้นสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เมนูฮิตไก่เบตง & หวานชื่นใจกับวุ้นดำ กม.4

สงขลา ปัตตานี ยะลา

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง        (1)   สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – อ.เบตง จ.ยะลา

08.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/ขนส่งหาดใหญ่ จ.สงขลา ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี (116กม./ 1.45 ชม.)

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งปัตตานี ขอพรสุขสมหวังทำมาค้าขึ้นกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

วัดช้างให้ อายุราวกว่า 300ปี โดยมีหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด              และมี“เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือมณฑปภายในบรรจุอัฐิของหลวงปู่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             ออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา (173 กม./ 3.30 ชม.)

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการวิ่งของคุณตูน บอดี้แสลม หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย โครงการก้าวคนละก้าว

สตรีทอาร์ท แลนมาร์คเมืองเบตง มุมสุดชิคเต็มไปด้วยศิลปะ ถ่ายเพลินไม่รู้จบ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ “ไก่เบตง”

พักที่ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง  หรือเทียบเท่า

 

 วันที่สองของการเดินทาง      (2)     ยะลา

04.30 น.      ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ไฮไลท์คือ การเดินบนพื้นกระจกใสบนระเบียงที่ยาว 61 เมตร นับเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน

สะพานไม้เก่าแก่ แตปูซู สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำปัตตานี โดยมีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ป้ายใต้สุดแดนสยาม เขตกั้นชายแดนไทย-มาเลเซีย

ตู้ไปรษณีย์ อ.เบตง สูงใหญ่ที่สุดในโลก สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

                 หวานเย็นกับ เฉาก๊วย กม. 4 อร่อยระดับตำนาน

สวนหมื่นบุปผา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองเบตง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

อุโมงค์ปิยะมิตร ย้อนรอยอดีตฐานลับของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองคาบสมุทรมาลายา โดยแบ่งเป็นห้องและช่องต่างๆ ตามการใช้งาน มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร

บ่อน้ำร้อนเบตง ผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยการแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

พักที่ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      (3)     ยะลา – สนามบินหาดใหญ่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดพุทธาธิวาส ชมพระมหาธาตุเจดีย์องค์ทองอร่าม วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (255 กม./ 4.30 ชม.)

สะพานข้ามเขื่อนบางลาง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดชมวิว

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              ตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ส่งคณะ ณ สนามบิน/ขนส่ง หาดใหญ่ (15 กม./ 30 นาที) โดยสวัสดิภาพ

พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,999.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS