รายละเอียด

เที่ยวตัวปลิว ชิลอีสาน780

แพ็คเกจทัวร์ อีสาน ฟินเว่อร์ 3วัน2คืน

#ม่วนคักพักฟินกินแซ่บ #เที่ยวตัวปลิว...ชิลอีสาน

เที่ยวเมืองสกล ยลหินสามวาฬ นมัสการพระธาตุพนม ชมพญานาค

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     อุดรธานี - หนองคาย

09.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง จ.อุดรธานี

                  เดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (130 กม. / 2 ชั่วโมง)

                  วัดผาตากเสื้อ ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวแบบพาโนรามาของหนองคาย

11.00 น.        เดินทางกลับสู่ เมืองหนองคาย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน

16.00 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (180 กม./ 2 ชั่วโมง) จังหวัดที่ 77 ของไทย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ THE ONE บึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     บึงกาฬ - นครพนม

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  ชม หินสามวาฬ แลนด์มาร์ค Unseen บึงกาฬ

                  ชม หาดคำสมบูรณ์ และสักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม (180 กม./ 3 ชม.)

                  ได้เวลาช้อปปิ้งกัน ณ ตลาดอินโดจีน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

                 พักที่ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)     นครพนม - สกลนคร – อุดรธานี

06.00 น.         ตักบาตรพระสงฆ์ ยามเช้า ตามอัธยาศัย

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สักการะ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า

                   สักการะ พระธาตุพนม ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม  

                   สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อขอพรรับโชคกันอย่างคึกคัก            

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จ.สกลนคร (90 กม./ 1 ชม.)

                   สักการะ วัดพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

15.00 น.         เดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี (170 กม./ 3 ชม.)

19.00 น.         ส่งคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง จ.อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,555.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,500.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS