รายละเอียด

ภูเก็ต พังงา 3 วัน 780

แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต พังงา 3วัน2คืน

#กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้ @พังงา - ภูเก็ต

ดำน้ำภูเก็ต ชมวิวสเม็ดนางชี ช้อปปิ้งเกาะปันหยี เที่ยวดี พักสบาย

ชีพจรลง South!....Wow ทุกสไตล์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

09.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ/รถโค้ชปรับอากาศ

                  เที่ยว City Tour ภูเก็ต นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทองคำครึ่งท่อน วัดพระทอง

                  เดินทางเข้าเมือง ชมเมืองเก่า ถนนถลาง ของจังหวัดภูเก็ต

                  ชมโรงงานผลิตมุกภูเก็ต

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย             นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง และชมพระมหาธาตุองค์สวยสุดภูเก็ต ของวัดฉลอง

                   แวะชิลล์ ร้านกาแฟ ชื่อดังของภูเก็ต (ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

                  ชมวิวพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ โรงแรม Four Point Sheraton Phuket หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     ภูเก็ต (เกาะกาฮัง)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.        ถึงจุดเช็คอิน เช็ครายชื่อและฟังข้อมูลการเดินทางจาก จนท.เรือ

09.00 น.        ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช (เกาะเฮ) โดยเรือเร็ว

                  อิสระพักผ่อนบริเวณชายหาด ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือก (ธรรมชาติ) บนเกาะ

                  ท่านสามารถดำน้ำตื้นได้บริเวณหน้าเกาะ หรือนั่งชิว ๆ ที่เก้าอี้ชายหาดได้สบาย ๆ

                  หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น เรือลากร่ม,ดำน้ำลึก,เดินใต้ทะเล (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกาฮัง

บ่าย             สนุกสนานกับบานาน่าโบ๊ท คนละ 1 รอบ (รวมอยู่ในโปรแกรม)

15.00 น.        ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ

17.15 น.        ถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

18.30           รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ โรงแรม Four Point Sheraton Phuket หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง          (3)     ภูเก็ต - พังงา - ภูเก็ต

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.        µออกเดินทางไปชมความงดงามของ เสม็ดนางชี (70 กม./2 ชม.) จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงา “เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวที่กำลังบูม

11.00 น.        มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ อ่าวพังงา

11.30 น.        µล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวพังงา มุ่งหน้าสู่เกาะปันหยี

13:00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี เกาะลอยน้ำของชาวประมง (Floating Village)

                  เดินเยี่ยมชม สนามฟุตบอลลอยน้ำ ของปันหยี เอฟซี โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด และซื้อของฝาก จากชาวบ้านบนเกาะ

                  นั่งเรือชมความงดงามและแปลกตา ของถ้ำหินปูนธรรมชาติ ป่าชายเลนสมบูรณ์ เกาะแก่ง ความงดงามอีกรูปแบบ เกาะเจมบอนด์ (เขาตะปู-เขาพิงกัน) บนเกาะเดินเข้าชมถ้ำสลับซับซ้อน เป็นฉากสำคัญของ James Bond 007 ที่นอกเหนือจากเขาตะปู

15:30           เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินภูเก็ต ระหว่างทาง จะแวะห้องน้ำสะอาด พร้อมช้อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับตามอัธยาศัย

18:30           ส่งคณะ ณ สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,450.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS