รายละเอียด

เที่ยวเชียงใหม่ เหมือนไปญี่ปุ่น_780

เที่ยวเชียงใหม่ ให้เหมือนไปญี่ปุ่น 3วัน2คืน

เที่ยวเชียงใหม่... กลิ่นอายญี่ปุ่น

แวะถ่ายรูป ตะลุยคาเฟ่ สัมผัสธรรมชาติเมืองเหนือ

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     เชียงใหม่      

08.00 น.        รับคณะ ณ สนามบิน/ขนส่งเชียงใหม่ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

แวะเช็คอินถ่ายรูปที่ ประตูท่าแพ เป็นสถานที่สำคัญและเป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ ถ้าใครไม่มาก็ถือว่ายังไม่ถึงเชียงใหม่

แวะมาดื่มด่ำกับบรรยายกาศดีๆ ที่ ร้าน Magokoro Teahouse & Matcha Café            คาเฟ่ชาเขียว มัทฉะ สไตล์ญี่ปุ่น สำหรับมัทฉะเลิฟเวอร์ (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Rikyuan & Wabicha

บ่าย             พาทุกท่านมาสักการะและอธิษฐานขอพรที่ วัดสวนดอก

แวะมาเดินเล่นชิลๆ กันที่ บ้านข้างวัด เป็นสถานที่ที่รวบรวมร้านค้าในลักษณะเป็น         คอมมิวนิตี้มอลล์ที่เป็นการจำลองบ้านเรือนในสมัยก่อน มีร้านน่านั่ง มีมุมถ่ายรูปเพียบ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำแบบญี่ปุ่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าพักที่ Haikin Ryokan Hotel&Restaurant หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2) I love flower farm - Pongyang Jungle Coaster & Zipline

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางป่าเขาที่ ร้าน Forest Bake ร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ถูกเติมเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าอบอุ่นสบายตา และโทนสีไม้สไตล์วินเทจ

 

แวะเช็คอินถ่ายรูปที่ I love flower farm ตระการตาทุ่งดอกซีโลเซีย สวนดอกไม้สีแดงสุดอันซีนราวกับอยู่ฮอกไกโด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              ออกไปผจญภัยพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามที่ Pongyang Jungle Coaster & Zipline นอกจากเครื่องเล่นมันส์ๆ ให้สนุกกันแล้ว ยังมีคาเฟ่ริมน้ำตกให้ได้ไปฟินกันด้วย  

(ค่าเครื่องเล่นและค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

พักที่ Mori Natural Farm หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง           (3)     Hinoki Land - Into the flower

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยกญี่ปุ่นมาไว้ในไทยที่ Hinoki Land เมืองญี่ปุ่นจำลอง ที่ถูกเนรมิตให้เป็นสิ่งปลูกสร้างสุดอลังการ เมื่อเข้าไปชมจะได้กลิ่นหอมจากไม้ตระกูลสนไซเพรสพันธุ์ญี่ปุ่นตลบอบอวลทั่วทุกที่

แวะเช็คอินถ่ายรูปที่ Into the flower สวนดอกไม้มาร์กาเร็ต ทั้งสีขาว สีม่วง และสีเหลือง เต็มท้องทุ่ง จัดมุมสำหรับนั่งเล่น และถ่ายภาพไว้ให้นักท่องเที่ยวอย่างสวยงาม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                 เยี่ยมชมคาเฟ่เก๋ๆ แนวธรรมชาติที่ ร้าน Nekoemon Café Chiang Mai คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ที่จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมาไว้ในเกือบทุกมุมของร้าน

(ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)

16.00 น.         เดินทางสู่ท่าอากาศยาน/ขนส่งเชียงใหม่ ( 9 กม./ 20นาที)                     

17.00 น.         ส่งคณะ ณ สนามบิน/ขนส่งเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,700.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,400.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS