รายละเอียด

ภูเก็ต780

ทัวร์ ภูเก็ต 3วัน2คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก)

 เที่ยวภูเก็ตไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ 3วัน2คืน

      โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก     กรุงเทพฯ – ภูเก็ต   (อาหารกลางวัน)

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

08.05น.                 เดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เที่ยวบิน PG271

09.30น.                 เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ตแวะนมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง(Unseen Thailand) ผ่านชม

                                  อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรี ที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเขารัง นำชม

                                  ชุมชนย่านเมืองเก่า ซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม”ชิโนโปรตุกีส”

เที่ยง                          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านลกเทียน  ลิ้มรสอาหารแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อาทิ หมี่ผัด เสริฟพร้อมน้ำซุปกระดูกหมู

                                   เป๊าะเปี๊ยสดฮกเกี้ยน , โลบะ  และ ต่อท้ายด้วยขนมโอ๊ะเอ๋วที่หอมหวานและเย็นชื่นใจ

บ่าย                            เดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง  ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางต่อสู่หาดราไวย์ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ แหลมพรหมเทพ

เย็น                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่เลือกไว้  อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันสอง              ทัวร์ทะเลเลือก 1 รายการ          (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                        

  เลือกท่องทะเล 1 รายการ 

                         1.เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel (เรือแอร์) พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะพีพีดอน

                          ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน และ ค่าเก็บขยะ  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 420 บาท***

                         2.ทัวร์เกาะเฮ พร้อม อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         3.ทัวร์เกาะไข่นอก - ไข่นุ้ย พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         4.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา พร้อมอาหารกลางวัน ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 300 บาท***

เย็น                    กลับที่พัก อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

       

วันที่สาม            ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร    รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

17.25น.                เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG284

18.55น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน   ( ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท )

โรงแรมที่พัก

2 ท่าน

4 ท่าน

6-8 ท่าน

โรงแรม Metropole Phuket (ตัวเมืองภูเก็ต)

Patong Lodge , Baumanburi (หาดป่าตอง) 

 
   
 
     

7,590

7,290

7,000

โรงแรม Sleep with Me , (หาดป่าตอง) 

Patong Resort , Andaman Embrace (หาดป่าตอง) 

 
   
 
 

8,100

7,900

7,700

อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  รถรับ-ส่งโรงแรม  ทัวร์ทะเล1โปรแกรม เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

0 Reviews

Giving Forward Official WS