รายละเอียด

Giving_Forward_Official_English_Rev_1 (3)

แอ่วเชียงใหม่ แพ็คเกจ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์

แพ็คเกจดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์

รหัส 011-0117

ช่วงวันที่เดินทาง : ธ.ค. 63

ช่วงเวลา : 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย : เดินทางมาเอง

ราคาเริ่มต้น : 4,399 บาท

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 รับสนามบินเชียงใหม่ - ฮิโนกิแลนด์ - วัดเด่นสะหรีเมืองแกน - เมืองเชียงใหม่ - ถนนนิมมานเหมินทร์

……… น. : ถึง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่แตง สู่  วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง.

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อำเภอไชยปราการ สู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ฮิโนกิแลนด์ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นฝาง หรือเทียบเท่า  (พักที่ฝางหรือตัวเมืองเชียงใหม่)

วันที่ 2 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา 2000 - ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล - พระธาตุดอยสุเทพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาวในพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000 เป็นที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งบนดอยอ่างขาง  จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีหมู่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของไทย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เที่ยวสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนแน่นอน และนักท่องเที่ยวมักจะจอดแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิต วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย แหล่งที่ขายสินค้าท้องถิ่นเด็ดๆ จะมารวมกันที่นี่! สินค้าจากฝีมือชาวเขามากมายที่นำลงมาจำหน่ายด้านล่าง กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ถนนคนเดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

วันที่ 3 ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - แวะซื้อของฝากร้านวนัสนันท์ - ส่งสนามบินเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง  ดอยม่อนแจ่ม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลท์ที่สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือที่นี่ค่ะ จุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวยๆ รวมถึงยังมีแคร่ไม้ไผ่ เป็นซุ้มที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา นำท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวใหม่ม่อนแจ่ม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี นำทุกท่านเดินทางไปยัง  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร  นำท่านสู่ สนามบินเชียงใหม่

……… น. : ส่ง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  ………………

เงื่อนไข

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ (สามารถชำระเงินหน้างานได้เลยค่ะ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

https://www.pakasaitour.com/wp-content/uploads/2020/12/Capture-7.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์ 1
 • หมายเลขโทรศัพท์ 2
 • Email
  inspiritholidays@hotmail.com
 • Website
  https://www.inspirittour.com/tour/
 • รหัสไปรษณีย์
  187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

0 Reviews

Giving Forward Official WS