รายละเอียด

#กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้@กระบี่_580

กินเพลินเดินเก๋เท่ อย่างใต้@กระบี่

#กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้@กระบี่ #ชีพจรลง South....Wow ทุกรายการ

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     กระบี่

09.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง จ.กระบี่

เดินทางสู่ ตัวเมืองกระบี่ นั่งรถชมทัศนียภาพในจังหวัดกระบี่

µนมัสการหลวงพ่อจำเนียร ณ วัดถ้ำเสือ

µชมเมืองกระบี่ ถ่ายรูปคู่ เขาขนาบน้ำ และอนุสาวรีย์ปูดำ ในตัวเมืองกระบี่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             เดินทางสู่ท่าเรือ กระบี่ มาริน่า ยอร์ช คลับ

µล่องเรือยอร์ชสุดหรู ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก ลับขอบฟ้า

15.00 น.        ล่องเรือชมความสวยงามของปากน้ำกระบี่ ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าโกงกาง อนุสาวรีย์ปูดำและเขาขนาบน้ำสัญลักษณ์ของกระบี่ มุ่งหน้าสู่ทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ อ่าวไร่เลย์

16.00 น.        รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เพลิดเพลินเล่นน้ำชมความงามของปะการัง ฝูงปลาน้อยใหญ่ หรือพักผ่อนบนเรือได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.        เรือออกเดินทางกลับ ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกที่สุดแสน            โรแมนติกพร้อมกับบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมเสิร์ฟ ผัดไทย ไก่สะเต๊ะ คานาเป้ขนมขบเคี้ยว ผลไม้และของหวานพร้อมให้บริการท่านอย่างจุใจ นอกจากนี้บนเรือยังมีบาร์ค็อกเทล และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

19.00 น.        เดินทางกลับถึงท่าเรือกระบี่มารีน่า และนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักที่ กระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     กระบี่ (ดำน้ำหมู่เกาะห้อง)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

µลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลสู่ หมู่เกาะห้อง ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน แล้วเที่ยว เกาะผักเบี้ย-เกาะไร่ เกาะที่สงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว

11.00 น.        เดินทางสู่ เกาะลาดิง (Paradise island) เพลิดเพลินเล่นน้ำตามอัธยาศัย

เที่ยง             เดินทางสู่ เกาะห้องบีช บริการอาหารกลางวัน แบบกล่องปิคนิค

บ่าย             อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท.

15.00 น.        เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

µเดินย่อยอาหาร ณ ถนนคนเดินกระบี่ (เฉพาะคืนวันศุกร์ - อาทิตย์เท่านั้น)

พักที่ กระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      (3)     กระบี่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ อ.คลองท่อม (60 กม. / 1 ชม.)

µสระมรกต Unseen Thailand สระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามมีลักษณะเป็น           บ่อหินปูน น้ำใสสีเขียวมรกต สามารถลงเล่นน้ำได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย             µน้ำตกร้อนคลองท่อม ธารน้ำร้อนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาราวกับ           อ่างจากุชชี่ เชิญท่านแช่น้ำร้อน ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพตามอัธยาศัย

µช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

ส่งคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง กระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,999.00 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พิกัดที่ตั้ง บริษัท/ร้านค้า

ข้อมูลการติดต่อ

1 Review

Giving Forward Official WS