ทัวร์ เชียงราย 3วัน2คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก)

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ความงามแห่งขุนเขา

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก   วัดพระธาตุผาเงา– ชุมชนบ้านท่าขันทอง

05:30น.    สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:25น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เที่ยวบิน PG231

08:55น.    คณะเดินทางถึง จังหวัดเชียงราย พร้อมเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาเงา จากนั้นทางสู่ ชุมชนบ้านท่าขันทอง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง แบบขันโตก ณ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง  

บ่าย           นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน สวนเกษตรถั่วดาวอินคา , ลงเรือชมวิวแม่น้ำโขง (บริการอาหารว่าง)

ค่ำ           รับประทานอาหารพื้นบ้าน พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ก่อนเข้าที่พัก บ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน

วันที่สอง  วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน – พระบรมธาตุดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง- ไร่ชาฉุยฟง    

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์

08.00 น.    อำลาชุมชนบ้านท่าขันทอง เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า

                ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้ำนางนอน ชมรูปปั้นจ่าแซม จากฝีมือของอ.เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒ์ ศิลปิน

                แห่งชาติชาวเชียงราย สักการะเจ้าแม่นางนอนจากนั้นกราบสักการะ พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถาน

                ที่สำคัญที่สุดของเชียงราย  ชมพระตำหนักดอยตุง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ดอยตุง

บ่าย           นำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชม ไร่ชาฉุยฟง จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงรายหรือเทียบเท่า ค่ำอิสระอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.    นำท่านเดินทางกราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่

                นำชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชม วัดร่องขุ่น

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผาหรือเทียบเท่า

15:20น.    คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PG234

16:50น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-8 ท่าน

10,900.-

8,500.-

7,900.-

*เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม 

     ค่าที่พัก    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุ    ค่าบริการรถตู้     ค่าประกัน    ค่าไกด์นำเที่ยว    ค่าเข้าชม 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

ตำบลบ้านแซว  จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆของชาวอิสานที่อพยพมาอยู่ที่นี่เมื่อไม่นานมานี้  ผสมผสานกับกับวัฒนธรรมล้านนาของชาวเหนือ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชาวชนบท

  • นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน การทำสวนผักผลไม้ ต่างๆตามท้องทุ่งนา ท้องไร่ ร่วมกับชาวบ้าน ชมสวนเกษตรถั่วดาวอินคา ถิ่นกำเนิดของดาวอินคาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบอยู่ในประเทศเปรู และถือว่าเป็นพืชเฉพาะในป่าอะเมซอน แต่ในไทยก็ยังสามารถพบได้ชนิดเดียวนั่นก็คือ Plukenetia corniculata Sm. ซึ่งสามารถปลูกได้ผลดีที่นี่ โดยชุมชนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากถั่วดาวอินคา กิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้ , กิจกรรมทอผ้า เป็นการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีกลิ่นอายของผ้าในท้องถิ่นอีสาน , ชมสวนเสาวรส ท่านจะได้ลิ้มรสชาติผลเสาวรสสดๆ จากต้น ชมสวนเกษตรผสมผสานเป็นเสน่ห์ของชุมชนโฮมสเตย์ที่นี่ ที่ท่านจะต้องจดจำมิรู้เลือนกิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้
  • ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ทิวทัศน์สองแผ่นดิน ไทย ลาว พร้อมการบรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่จะให้ความรู้แก่ท่านถึงความเป็นมาระหว่างพี่น้องชาวลาวล้านช้างและชาวไทยล้านนา
  • พักบ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรม 3 ดาว พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนชุมชน และชมการแสดงพื้นบ้านจาก พ่อบ้าน แม่บ้าน และเด็ก ๆตัวน้อย ๆลูกหลานของชุมชนก่อนจะเข้าที่พัก         
Giving Forward Official WS