ทัวร์ ตราด ท่าระแนะ เกาะช้าง 3วัน2คืน

                      โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์(PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตราด – ชุมชนบ้านท่าระแนะ

09.30น.        เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

11.40น.        เดินทางสู่ สนามบินจ.ตราด โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG305       

12.40น.        ถึงสนามบิน จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่เกาะช้าง  ถึงเกาะช้างนำเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน

เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/ คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ เที่ยวชม ตลาดถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย  

 

วันที่สอง       เที่ยวเกาะช้าง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อ Optional Tour ดำน้ำตามเกาะต่างๆ ได้ที่โรงแรมที่เลือกพัก  

เที่ยง             อาหารเที่ยงอิสระ

ค่ำ                อาหารค่ำอิสระ กลับเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน/ เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/

คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม       เกาะช้าง-ชุมชนท่าระแนะ-สนามบิน

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ

                   นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

เที่ยง             รับประทานอาหารที่ชุมชน ท่าระแนะ หลังอาหารนำท่านทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน        

18.30น.        เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG308

19.30          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 4 ท่าน

เดินทาง 6 ท่าน

ราคาท่านละ     8,500   บาท

ราคาท่านละ   7,990   บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ   รถรับ-ส่งภายในเกาะ   ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนท่าระแนะ จังหวัดตราด

บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

– ลานมหัศจรรย์ลานตะบูน

– ปลูกหอย ปล่อยปู

– ล่องเรือชมธรรมชาติป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนบูรพา

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

– ชิมใบโกงกางทอด     

– จิบชาร้อยรู อยู่ร้อยปี

– ผ้ามัดย้อม             

– กิจกรรมทำขนมพิมพ์ข้าวตอก

– ชมสวนเกษตรอินทรีย์

Giving Forward Official WS