เที่ยวกระบี่ ได้ครบภูผา น้ำตก ทะเล3 วัน2คืน

             โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก                     กรุงเทพฯ – กระบี่

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

09.25น.                 เดินทางสู่ สนามบินกระบี่ เที่ยวบิน PG261

10.50น.                 เดินทางถึงสนามบินกระบี่ นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นปูดำ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ชมหอศิลป์ อันดามัน

เที่ยง                   บริการอาหารเที่ยงด้วย ขนมจีนไก่ทอด ณ ร้านโกจ้อย

บ่าย                    นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนเกาะกลางโดย นั่งรถสามล้อเที่ยวชมรอบเกาะ ได้เวลาพอสมควรนำเข้าที่พัก

(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันสอง                          ทัวร์ทะเลกระบี่

เช้า                     อาหารเช้าโรงแรมที่พัก เลือกทัวร์ทะเล 1 โปรแกรมอาหารกลางวัน (กล่อง)

             (ทัวร์หมู่เกาะห้อง / ทัวร์ 4 เกาะ)

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันที่สาม                        ชุมชนบ้านหนองทะเล –พายคายัค คลองรูด-แวะซื้อของฝาก-สนามบินกระบี่

เช้า                     รับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปยัง “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล” ล่องแพชมพระอาทิตย์ขึ้น

รับประทานอาหารพื้นบ้านในแพ กิจกรรมพายคายัคคลองหรูด ท่านสามารถพักผ่อนเล่นน้ำในคลองน้ำใสได้ (โปรดเตรียมชุดเล่นน้ำ)จากนั้นกลับเข้าที่พัก

เที่ยง                   อาหารเที่ยงอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

20.10น.                เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG264

21.40น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ          เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

ที่ตั้ง

ราคา/ท่าน

SRISAWARA CASA ***

ในเมือง

7,890

HOLIDAY IN EXPRESS

DEEVANA PLAZA KRABI  ****

AVA SEA RESORT

 

อ่าวนาง

 

8,290

 

หมายเหตุ   ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

 

อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   รถรับ-ส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม    น้ำดื่ม ผลไม้ เค้ก

                     เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ  ไกด์ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ    ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

Giving Forward Official WS