เที่ยวสุโขทัยเมืองเก่า ยลมรดกพระร่วง
                                โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก    วัดศรีชุม – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ชุมชนเมืองเก่า

06:00น.   สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:00น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เที่ยวบิน PG211

08.20น.    เดินทางถึง สนามบินสุโขทัย เดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , ศูนย์บริการข้อมูล สักการะพระอจนะ วัดศรีชุม และ 

    ร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (1)

บ่าย          เข้าชมโบรารณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากนั้นนำท่านไป ชุมชนเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน ร่วมทำ

    กิจกรรมพระพิมพ์เมืองสุโขทัย (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้) , บ้านมะขวิด แหล่งรวมผ้าซิ่นตีนจกและย่ามที่สวยงาม

ค่ำ            เดินทางเข้าสู่ที่พัก Old city Boutique House อาหารเย็น (อิสระ)            

วันที่สอง   วัดตระพังทอง – อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน – หมู่บ้านท่าชัย –

       ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

เช้า             ร่วมกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง , บริการอาหารเช้า 

สักการะขอพรพระแม่ย่า ณ อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน เดินทางสู่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น วิถีชุมชนเรื่องผ้าหมักโคลน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ชิมข้าวเปิ๊บ อาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อในบรรยากาศชนบท (2)

บ่าย           เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณบ้านหาดเสี้ยว ณ ร้านลุงสาทร , หมู่บ้านท่าชัย ชุมชนทำเครื่องเงินและทองลายโบราณ      

ค่ำ             อาหารเย็น (อิสระ) เข้าที่พัก โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย  

วันที่สาม   สักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบินสุโขทัย – โครงการเกษตรอินทรีย์

เช้า            อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบิน พระพุทธเสฎสุวรรณวิหาร , พุทธสถานจีน เปิ้นห้วน

     สุโขทัยธรรมาราม , ศาลพระพรม พระเจ้าทันใจ , หลวงพ่อศิลาจำลอง

เที่ยง          อาหารกลางวัน (อิสระ)

บ่าย           ชม โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ชมการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ          

16:00 น.   เดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย เช็คอิน ณ เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

17:50 น.   เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG214

19.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

4 ท่าน

8 ท่าน

ราคาท่านละ             11,450.-

ราคาท่านละ              8,750.-

อัตราค่าบริการ

*เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่านี้รวม

¯ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ              ¯ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า(ห้องคู่)     ¯อาหารกลางวัน 2 มื้อ      

¯บริการรถตู้พร้อมมัคคุเทศก์      ¯ค่าเข้าชมโบราณสถาน                       ¯ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

ûภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนเมืองเก่า

ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

  • เรียนรู้การสานปลาตะเพียนใบลาน

– ให้นักท่องเที่ยวได้มีการทดลองสานปลาตะเพียน เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก เป็นของมงคลติดตัวนักท่องเที่ยว

  • เรียนรู้พระพิมพ์เมืองสุโขทัย

– บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการ พิมพ์พระ เรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพระพิมพ์สุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

  • เรียนรู้เครื่องสังคโลกโบราณ
  • เครื่องสังคโลก นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อสินค้า เป็นของฝากของที่ระลึกแล้ว ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง เขียน วาด ปั้น ชิ้นงานสังคโลกที่เป็นของตัวเองได้อีกด้วย
  • กิจกรรมเขียนลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด
  • ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองวาดลวดลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด และได้เสื้อตัวนั้นกลับไปเป็นของที่ระลึก

ทัวร์ ตราด ท่าระแนะ เกาะช้าง 3วัน2คืน

                      โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์(PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตราด – ชุมชนบ้านท่าระแนะ

09.30น.        เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

11.40น.        เดินทางสู่ สนามบินจ.ตราด โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG305       

12.40น.        ถึงสนามบิน จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่เกาะช้าง  ถึงเกาะช้างนำเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน

เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/ คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ เที่ยวชม ตลาดถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย  

 

วันที่สอง       เที่ยวเกาะช้าง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อ Optional Tour ดำน้ำตามเกาะต่างๆ ได้ที่โรงแรมที่เลือกพัก  

เที่ยง             อาหารเที่ยงอิสระ

ค่ำ                อาหารค่ำอิสระ กลับเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน/ เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/

คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม       เกาะช้าง-ชุมชนท่าระแนะ-สนามบิน

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ

                   นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

เที่ยง             รับประทานอาหารที่ชุมชน ท่าระแนะ หลังอาหารนำท่านทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน        

18.30น.        เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG308

19.30          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 4 ท่าน

เดินทาง 6 ท่าน

ราคาท่านละ     8,500   บาท

ราคาท่านละ   7,990   บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ   รถรับ-ส่งภายในเกาะ   ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนท่าระแนะ จังหวัดตราด

บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

– ลานมหัศจรรย์ลานตะบูน

– ปลูกหอย ปล่อยปู

– ล่องเรือชมธรรมชาติป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนบูรพา

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

– ชิมใบโกงกางทอด     

– จิบชาร้อยรู อยู่ร้อยปี

– ผ้ามัดย้อม             

– กิจกรรมทำขนมพิมพ์ข้าวตอก

– ชมสวนเกษตรอินทรีย์

เที่ยวกระบี่ ได้ครบภูผา น้ำตก ทะเล3 วัน2คืน

             โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก                     กรุงเทพฯ – กระบี่

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

09.25น.                 เดินทางสู่ สนามบินกระบี่ เที่ยวบิน PG261

10.50น.                 เดินทางถึงสนามบินกระบี่ นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นปูดำ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ชมหอศิลป์ อันดามัน

เที่ยง                   บริการอาหารเที่ยงด้วย ขนมจีนไก่ทอด ณ ร้านโกจ้อย

บ่าย                    นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนเกาะกลางโดย นั่งรถสามล้อเที่ยวชมรอบเกาะ ได้เวลาพอสมควรนำเข้าที่พัก

(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันสอง                          ทัวร์ทะเลกระบี่

เช้า                     อาหารเช้าโรงแรมที่พัก เลือกทัวร์ทะเล 1 โปรแกรมอาหารกลางวัน (กล่อง)

             (ทัวร์หมู่เกาะห้อง / ทัวร์ 4 เกาะ)

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันที่สาม                        ชุมชนบ้านหนองทะเล –พายคายัค คลองรูด-แวะซื้อของฝาก-สนามบินกระบี่

เช้า                     รับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปยัง “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล” ล่องแพชมพระอาทิตย์ขึ้น

รับประทานอาหารพื้นบ้านในแพ กิจกรรมพายคายัคคลองหรูด ท่านสามารถพักผ่อนเล่นน้ำในคลองน้ำใสได้ (โปรดเตรียมชุดเล่นน้ำ)จากนั้นกลับเข้าที่พัก

เที่ยง                   อาหารเที่ยงอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

20.10น.                เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG264

21.40น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ          เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

ที่ตั้ง

ราคา/ท่าน

SRISAWARA CASA ***

ในเมือง

7,890

HOLIDAY IN EXPRESS

DEEVANA PLAZA KRABI  ****

AVA SEA RESORT

 

อ่าวนาง

 

8,290

 

หมายเหตุ   ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

 

อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   รถรับ-ส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม    น้ำดื่ม ผลไม้ เค้ก

                     เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ  ไกด์ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ    ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

 เที่ยวภูเก็ตไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ 3วัน2คืน

      โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก     กรุงเทพฯ – ภูเก็ต   (อาหารกลางวัน)

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

08.05น.                 เดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เที่ยวบิน PG271

09.30น.                 เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ตแวะนมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง(Unseen Thailand) ผ่านชม

                                  อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรี ที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเขารัง นำชม

                                  ชุมชนย่านเมืองเก่า ซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม”ชิโนโปรตุกีส”

เที่ยง                          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านลกเทียน  ลิ้มรสอาหารแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อาทิ หมี่ผัด เสริฟพร้อมน้ำซุปกระดูกหมู

                                   เป๊าะเปี๊ยสดฮกเกี้ยน , โลบะ  และ ต่อท้ายด้วยขนมโอ๊ะเอ๋วที่หอมหวานและเย็นชื่นใจ

บ่าย                            เดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง  ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางต่อสู่หาดราไวย์ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ แหลมพรหมเทพ

เย็น                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่เลือกไว้  อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันสอง              ทัวร์ทะเลเลือก 1 รายการ          (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                        

  เลือกท่องทะเล 1 รายการ 

                         1.เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel (เรือแอร์) พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะพีพีดอน

                          ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน และ ค่าเก็บขยะ  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 420 บาท***

                         2.ทัวร์เกาะเฮ พร้อม อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         3.ทัวร์เกาะไข่นอก – ไข่นุ้ย พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         4.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา พร้อมอาหารกลางวัน ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 300 บาท***

เย็น                    กลับที่พัก อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

       

วันที่สาม            ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร    รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

17.25น.                เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG284

18.55น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน   ( ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท )

โรงแรมที่พัก

2 ท่าน

4 ท่าน

6-8 ท่าน

โรงแรม Metropole Phuket (ตัวเมืองภูเก็ต)

Patong Lodge , Baumanburi (หาดป่าตอง) 

 
   
 
     

7,590

7,290

7,000

โรงแรม Sleep with Me , (หาดป่าตอง) 

Patong Resort , Andaman Embrace (หาดป่าตอง) 

 
   
 
 

8,100

7,900

7,700

อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  รถรับ-ส่งโรงแรม  ทัวร์ทะเล1โปรแกรม เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

ทัวร์ เชียงราย 3วัน2คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก)

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ความงามแห่งขุนเขา

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก   วัดพระธาตุผาเงา– ชุมชนบ้านท่าขันทอง

05:30น.    สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:25น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เที่ยวบิน PG231

08:55น.    คณะเดินทางถึง จังหวัดเชียงราย พร้อมเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาเงา จากนั้นทางสู่ ชุมชนบ้านท่าขันทอง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง แบบขันโตก ณ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง  

บ่าย           นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน สวนเกษตรถั่วดาวอินคา , ลงเรือชมวิวแม่น้ำโขง (บริการอาหารว่าง)

ค่ำ           รับประทานอาหารพื้นบ้าน พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ก่อนเข้าที่พัก บ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน

วันที่สอง  วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน – พระบรมธาตุดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง- ไร่ชาฉุยฟง    

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์

08.00 น.    อำลาชุมชนบ้านท่าขันทอง เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า

                ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้ำนางนอน ชมรูปปั้นจ่าแซม จากฝีมือของอ.เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒ์ ศิลปิน

                แห่งชาติชาวเชียงราย สักการะเจ้าแม่นางนอนจากนั้นกราบสักการะ พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถาน

                ที่สำคัญที่สุดของเชียงราย  ชมพระตำหนักดอยตุง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ดอยตุง

บ่าย           นำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชม ไร่ชาฉุยฟง จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงรายหรือเทียบเท่า ค่ำอิสระอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.    นำท่านเดินทางกราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่

                นำชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชม วัดร่องขุ่น

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผาหรือเทียบเท่า

15:20น.    คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PG234

16:50น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-8 ท่าน

10,900.-

8,500.-

7,900.-

*เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม 

     ค่าที่พัก    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุ    ค่าบริการรถตู้     ค่าประกัน    ค่าไกด์นำเที่ยว    ค่าเข้าชม 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

ตำบลบ้านแซว  จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆของชาวอิสานที่อพยพมาอยู่ที่นี่เมื่อไม่นานมานี้  ผสมผสานกับกับวัฒนธรรมล้านนาของชาวเหนือ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชาวชนบท

  • นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน การทำสวนผักผลไม้ ต่างๆตามท้องทุ่งนา ท้องไร่ ร่วมกับชาวบ้าน ชมสวนเกษตรถั่วดาวอินคา ถิ่นกำเนิดของดาวอินคาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบอยู่ในประเทศเปรู และถือว่าเป็นพืชเฉพาะในป่าอะเมซอน แต่ในไทยก็ยังสามารถพบได้ชนิดเดียวนั่นก็คือ Plukenetia corniculata Sm. ซึ่งสามารถปลูกได้ผลดีที่นี่ โดยชุมชนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากถั่วดาวอินคา กิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้ , กิจกรรมทอผ้า เป็นการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีกลิ่นอายของผ้าในท้องถิ่นอีสาน , ชมสวนเสาวรส ท่านจะได้ลิ้มรสชาติผลเสาวรสสดๆ จากต้น ชมสวนเกษตรผสมผสานเป็นเสน่ห์ของชุมชนโฮมสเตย์ที่นี่ ที่ท่านจะต้องจดจำมิรู้เลือนกิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้
  • ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ทิวทัศน์สองแผ่นดิน ไทย ลาว พร้อมการบรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่จะให้ความรู้แก่ท่านถึงความเป็นมาระหว่างพี่น้องชาวลาวล้านช้างและชาวไทยล้านนา
  • พักบ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรม 3 ดาว พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนชุมชน และชมการแสดงพื้นบ้านจาก พ่อบ้าน แม่บ้าน และเด็ก ๆตัวน้อย ๆลูกหลานของชุมชนก่อนจะเข้าที่พัก         

สนใจติดต่อ

คุณธนิตา เรืองสงค์ หรือ คุณศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล (เบล)

เบอร์โทร: 065-6696965 , 075-810-658 , 065-6696965

สนใจติดต่อ

คุณธนิตา เรืองสงค์ หรือ คุณศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล (เบล)

เบอร์โทร: 065-6696965 , 075-810-658 , 065-6696965

สนใจติดต่อ

คุณธนิตา เรืองสงค์ หรือ คุณศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล (เบล)

เบอร์โทร: 065-6696965 , 075-810-658 , 065-6696965

สนใจติดต่อ

คุณธนิตา เรืองสงค์ หรือ คุณศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล (เบล)

เบอร์โทร: 065-6696965 , 075-810-658 , 065-6696965

สนใจติดต่อ

คุณธนิตา เรืองสงค์ หรือ คุณศุทธหทัย เขษมศักดิ์กุล (เบล)

เบอร์โทร: 065-6696965 , 075-810-658 , 065-6696965

Giving Forward Official WS