#ทางเดินวัดใจ สุดเสียว! 3 สกายวอล์ค แห่งแดนอีสาน

ชมวิวแม่น้ำโขงไทย-ลาว แบบ 360 องศา พร้อมล่องเรือ

ลั้นลาในสวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ  

อุดรธานี หนองคาย เลย 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     อุดรธานี – หนองคาย

08.00 น.         ทีมงานบริษัทฯ รอต้อนรับคณะ ณ สนามบินอุดรธานี นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

08.30 น.         สวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ ชมมวลไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ว่าจะเป็นมะลิ เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด กุหลาบ ไม้ตัดใบ ฯลฯ

09.30 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (128 กม./2 ชม.)

                        Sky Walk วัดหินหมากเป้ง แลนมาร์คแห่งใหม่ สูงถึง 10 เมตร ชมวิวริมน้ำโขง แวะกราบไหว้หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Sky Walk พื้นกระจกใส แห่งวัดผาตากเสื้อ ที่สร้างยื่นออกไปริมหน้าผาบนยอดเขาสูง นับเป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งของภาคอีสาน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมน้ำ บรรยากาศสดชื่นและผ่อนคลาย

 

วันสองของการเดินทาง        (2)     หนองคาย – เลย

เช้า               ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอธรรมชาติอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

วัดป่าภูก้อน เป็นที่ประดิษฐานพุทธมณีอันยิ่งใหญ่ล้ำค่า ชมพระพุทธรูป         ปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว ยาว 20 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ล่องเรือแก่งคุดคู้ ชมวิวของลำน้ำโขงที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนาบไปสองฝั่งไทย-ลาว และในช่วงที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่น้อยใหญ่ต่างๆ

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน

ค่ำ                อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้า พร้อมความน่ารักในแบบของสไตล์ของชาวเชียงคาน

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันสามของการเดินทาง        (3)     เลย

05.00 น.         ตื่นเช้ารับอรุณ อิสระให้ท่านได้ตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิถีชาวเมือง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คล่าสุดของเชียงคาน พื้นกระจกใสยาวกว่า 100 เมตร สูงเท่ากับตึก 30 ชั้น จุดชมวิวแม่น้ำ 2 สี ระหว่างแม่น้ำเหืองกับแม่น้ำโขง วิวพาโนรามาที่มองเห็นได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว

11.00 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย (105 กม. /2 ชม.)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                     ทับทิม คาเฟ่ วังสะพุง จ.เลย จุดเช็คอินมหาชนคนชิค พบกับมุมถ่ายรูปมากมายที่มีทั้ง Indoor และ Outdoor ในบรรยากาศชิลล์ๆ

ส่งคณะ ณ สนามบินเลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,999.- บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Giving Forward Official WS