เที่ยวสุโขทัยเมืองเก่า ยลมรดกพระร่วง
                                โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก    วัดศรีชุม – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ชุมชนเมืองเก่า

06:00น.   สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:00น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เที่ยวบิน PG211

08.20น.    เดินทางถึง สนามบินสุโขทัย เดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , ศูนย์บริการข้อมูล สักการะพระอจนะ วัดศรีชุม และ 

    ร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (1)

บ่าย          เข้าชมโบรารณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากนั้นนำท่านไป ชุมชนเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน ร่วมทำ

    กิจกรรมพระพิมพ์เมืองสุโขทัย (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้) , บ้านมะขวิด แหล่งรวมผ้าซิ่นตีนจกและย่ามที่สวยงาม

ค่ำ            เดินทางเข้าสู่ที่พัก Old city Boutique House อาหารเย็น (อิสระ)            

วันที่สอง   วัดตระพังทอง – อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน – หมู่บ้านท่าชัย –

       ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

เช้า             ร่วมกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง , บริการอาหารเช้า 

สักการะขอพรพระแม่ย่า ณ อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน เดินทางสู่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น วิถีชุมชนเรื่องผ้าหมักโคลน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ชิมข้าวเปิ๊บ อาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อในบรรยากาศชนบท (2)

บ่าย           เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณบ้านหาดเสี้ยว ณ ร้านลุงสาทร , หมู่บ้านท่าชัย ชุมชนทำเครื่องเงินและทองลายโบราณ      

ค่ำ             อาหารเย็น (อิสระ) เข้าที่พัก โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย  

วันที่สาม   สักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบินสุโขทัย – โครงการเกษตรอินทรีย์

เช้า            อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบิน พระพุทธเสฎสุวรรณวิหาร , พุทธสถานจีน เปิ้นห้วน

     สุโขทัยธรรมาราม , ศาลพระพรม พระเจ้าทันใจ , หลวงพ่อศิลาจำลอง

เที่ยง          อาหารกลางวัน (อิสระ)

บ่าย           ชม โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ชมการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ          

16:00 น.   เดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย เช็คอิน ณ เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

17:50 น.   เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG214

19.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

4 ท่าน

8 ท่าน

ราคาท่านละ             11,450.-

ราคาท่านละ              8,750.-

อัตราค่าบริการ

*เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่านี้รวม

¯ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ              ¯ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า(ห้องคู่)     ¯อาหารกลางวัน 2 มื้อ      

¯บริการรถตู้พร้อมมัคคุเทศก์      ¯ค่าเข้าชมโบราณสถาน                       ¯ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

ûภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนเมืองเก่า

ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

  • เรียนรู้การสานปลาตะเพียนใบลาน

– ให้นักท่องเที่ยวได้มีการทดลองสานปลาตะเพียน เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก เป็นของมงคลติดตัวนักท่องเที่ยว

  • เรียนรู้พระพิมพ์เมืองสุโขทัย

– บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการ พิมพ์พระ เรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพระพิมพ์สุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

  • เรียนรู้เครื่องสังคโลกโบราณ
  • เครื่องสังคโลก นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อสินค้า เป็นของฝากของที่ระลึกแล้ว ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง เขียน วาด ปั้น ชิ้นงานสังคโลกที่เป็นของตัวเองได้อีกด้วย
  • กิจกรรมเขียนลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด
  • ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองวาดลวดลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด และได้เสื้อตัวนั้นกลับไปเป็นของที่ระลึก
Giving Forward Official WS