#ชีพจรลง South #หนุกหนาน สราญ @นคร

 นครศรีธรรมราช สิชล ขนอม คีรีวง

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง        (1)   นครศรีธรรมราช – นครศรีธรรมราช – สิชล

08.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/ขนส่ง นครศรีธรรมราช ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

                  ร้านโกปี๊ แวะจิบกาแฟชื่อดังแห่งเมืองคอน

                  ออกเดินทางสู่ อ.สิชล (60 กม./ 1 ชม.)

                  ตาพรานบุญ แห่งวัดยางใหญ่ ขอพรโชคลาภมีกินมีใช้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ขนมจีนเส้นสด

บ่าย             วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ร่ำลือแห่งความศักดิ์สิทธิ์ “ขอได้ไหว้รับ”

                  Moon Coffee & Roti คาเฟ่บนเขาพลายดำ พร้อมชมวิวทะเลสิชล

                  (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ) 

                  ชมวิวถนนสายใหม่ สิชล-ขนอม

                  จุดชมวิวเนินเทวดา-นางฟ้า จุดชมวิวมุมสูงของทะเลขนอม

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูยกทะเลขึ้นบก ซีฟู๊ด

                  พักที่ Issara Beach Resort  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     นครศรีธรรมราช  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   ล่องเรือหางยาว ชมปลาโลมาสีชมพู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                   หินชั้นหรือพินพับผ้า อายุกว่า 260 ล้านปี

                   เกาะนุ้ยนอก จุดกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                   วัดประดู่พัฒนาราม เก๋งจีนพระเจ้าตาก

                    วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพ พระธาตุไร้เงา

                    ศาลหลักเมืองนคร กราบไหว้เสริมสิริมงคล

แพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช เช็คอินถ่ายภาพมุมสุดชิค

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

                  พักที่ Grand Fortune Nakhon Sri Thammarat Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      (3)     นครศรีธรรมราช – สนามบินนครศรีธรรมราช

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  หมู่บ้านคีรีวง แห่งลานสกา แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศ

วัดธาตุน้อย สักการะ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

                  ส่งคณะ สนามบิน/ขนส่งนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,999.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Giving Forward Official WS