ทัวร์ ตราด ท่าระแนะ เกาะช้าง 3วัน2คืน

                      โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์(PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตราด – ชุมชนบ้านท่าระแนะ

09.30น.        เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

11.40น.        เดินทางสู่ สนามบินจ.ตราด โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG305       

12.40น.        ถึงสนามบิน จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่เกาะช้าง  ถึงเกาะช้างนำเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน

เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/ คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ เที่ยวชม ตลาดถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย  

 

วันที่สอง       เที่ยวเกาะช้าง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อ Optional Tour ดำน้ำตามเกาะต่างๆ ได้ที่โรงแรมที่เลือกพัก  

เที่ยง             อาหารเที่ยงอิสระ

ค่ำ                อาหารค่ำอิสระ กลับเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน/ เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/

คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม       เกาะช้าง-ชุมชนท่าระแนะ-สนามบิน

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ

                   นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

เที่ยง             รับประทานอาหารที่ชุมชน ท่าระแนะ หลังอาหารนำท่านทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน        

18.30น.        เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG308

19.30          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 4 ท่าน

เดินทาง 6 ท่าน

ราคาท่านละ     8,500   บาท

ราคาท่านละ   7,990   บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ   รถรับ-ส่งภายในเกาะ   ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนท่าระแนะ จังหวัดตราด

บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

– ลานมหัศจรรย์ลานตะบูน

– ปลูกหอย ปล่อยปู

– ล่องเรือชมธรรมชาติป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนบูรพา

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

– ชิมใบโกงกางทอด     

– จิบชาร้อยรู อยู่ร้อยปี

– ผ้ามัดย้อม             

– กิจกรรมทำขนมพิมพ์ข้าวตอก

– ชมสวนเกษตรอินทรีย์

ไปติดเกาะช้าง ปล่อยร่างกายได้ผ่อนคลาย

ดำน้ำ อาบแดด ซัมเมอร์นี้ ดีเว่อร์!

หาดน้ำใส ธรรมชาติสวย พร้อมกิจกรรมขี่ช้าง เล่นน้ำตก

ตราด 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     ตราด  – เกาะช้าง

08.00 น.         พร้อมกัน ณ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ จ.ตราด มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ

09.00 น.         เดินทางลง เรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่

10.30 น.         ป่าชายเลนบ้านนาใน สลักเพชร เดินชิลเล่นได้บนสะพานไม้สวยริมป่าชายเลนเขียวชอุ่ม สูดอากาศดีๆ สดชื่น

                       วัดสลักเพชร สักการะไหว้พระทำบุญ โบสถ์ที่นี่ไม่เหมือนวัดอื่นๆ มีรูปปั้นของมวลเทพและสัตว์เทพในป่าหิมพานต์ และรูปปั้นพญานาคล้อมอยู่รอบๆโบสถ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ล่องเรือกอนโดล่า เมืองไทย ณ บ้านสลักคอก หรือ เรือมาด เป็นการล่องเรือเที่ยวป่าชายเลนด้านหลังเกาะช้าง ชมพืชพันธุ์ต่างๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือระดับเทียบเท่า

วันสองของการเดินทาง        (2)     เกาะช้าง

เช้า               ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือบางเบ้า อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า

                   เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะต่างๆ โดย เรือไม้ลำใหญ่ เพลิดเพลินกับการดำน้ำ 5 จุด ชมความสมบูรณ์และสวยงามของทะเลไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ทะเล ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนและฝูงปลาอีกนานาชนิด

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง พร้อมผลไม้

                   นำท่านสู่ หาดอุทยาน พักผ่อนเล่นน้ำ หาดทรายขาวละเอียดน้ำใสตามอัธยาศัย

                   เดินทางกลับสู่ หมู่บ้านบางเบ้า ขึ้นรถเดินทางกลับที่พัก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือระดับเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง        (3)     เกาะช้าง – ตราด

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขี่ช้าง มาเกาะช้างทั้งที ต้องไปเที่ยวอะไรที่มันใหญ่มากๆ ด้วยกิจกรรมนั่งช้าง เล่นน้ำกับช้างที่น้ำตก และอาบน้ำให้ช้าง

น้ำตกคลองพลู น้ำตกยอดนิยมได้สัมผัสธรรมชาติ โดยเดินทางเท้าประมาณ 800 เมตร และที่นี่จะมีจุดกระโดดน้ำให้ได้คลายร้อน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

LE JaoJom Café’ Bistro&Bar คาเฟ่ที่บรรยากาศดีติดริมทะเล

(ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการ)

          16.00 น.         เดินทางลงเรือเฟอร์รี่ สู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

ส่งคณะ ณ จุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,888.00 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

2,000.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าเรือเฟอร์รี่ ไปและกลับ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – เกาะช้าง
 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าล่องเรือดำน้ำ ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Giving Forward Official WS