เที่ยวสุโขทัยเมืองเก่า ยลมรดกพระร่วง
                                โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก    วัดศรีชุม – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ชุมชนเมืองเก่า

06:00น.   สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:00น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เที่ยวบิน PG211

08.20น.    เดินทางถึง สนามบินสุโขทัย เดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , ศูนย์บริการข้อมูล สักการะพระอจนะ วัดศรีชุม และ 

    ร่วมกิจกรรมสานปลาตะเพียน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (1)

บ่าย          เข้าชมโบรารณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากนั้นนำท่านไป ชุมชนเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน ร่วมทำ

    กิจกรรมพระพิมพ์เมืองสุโขทัย (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้) , บ้านมะขวิด แหล่งรวมผ้าซิ่นตีนจกและย่ามที่สวยงาม

ค่ำ            เดินทางเข้าสู่ที่พัก Old city Boutique House อาหารเย็น (อิสระ)            

วันที่สอง   วัดตระพังทอง – อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน – หมู่บ้านท่าชัย –

       ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

เช้า             ร่วมกิจกรรมตักบาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง , บริการอาหารเช้า 

สักการะขอพรพระแม่ย่า ณ อุทยานเก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน เดินทางสู่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น วิถีชุมชนเรื่องผ้าหมักโคลน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ชิมข้าวเปิ๊บ อาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อในบรรยากาศชนบท (2)

บ่าย           เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณบ้านหาดเสี้ยว ณ ร้านลุงสาทร , หมู่บ้านท่าชัย ชุมชนทำเครื่องเงินและทองลายโบราณ      

ค่ำ             อาหารเย็น (อิสระ) เข้าที่พัก โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย  

วันที่สาม   สักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบินสุโขทัย – โครงการเกษตรอินทรีย์

เช้า            อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสนามบิน พระพุทธเสฎสุวรรณวิหาร , พุทธสถานจีน เปิ้นห้วน

     สุโขทัยธรรมาราม , ศาลพระพรม พระเจ้าทันใจ , หลวงพ่อศิลาจำลอง

เที่ยง          อาหารกลางวัน (อิสระ)

บ่าย           ชม โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ชมการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ          

16:00 น.   เดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย เช็คอิน ณ เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

17:50 น.   เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG214

19.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

4 ท่าน

8 ท่าน

ราคาท่านละ             11,450.-

ราคาท่านละ              8,750.-

อัตราค่าบริการ

*เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

อัตราค่านี้รวม

¯ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ              ¯ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า(ห้องคู่)     ¯อาหารกลางวัน 2 มื้อ      

¯บริการรถตู้พร้อมมัคคุเทศก์      ¯ค่าเข้าชมโบราณสถาน                       ¯ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

ûภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนเมืองเก่า

ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

 • เรียนรู้การสานปลาตะเพียนใบลาน

– ให้นักท่องเที่ยวได้มีการทดลองสานปลาตะเพียน เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก เป็นของมงคลติดตัวนักท่องเที่ยว

 • เรียนรู้พระพิมพ์เมืองสุโขทัย

– บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการ พิมพ์พระ เรียนรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ของพระพิมพ์สุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระสุโขทัย

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

 • เรียนรู้เครื่องสังคโลกโบราณ
 • เครื่องสังคโลก นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อสินค้า เป็นของฝากของที่ระลึกแล้ว ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง เขียน วาด ปั้น ชิ้นงานสังคโลกที่เป็นของตัวเองได้อีกด้วย
 • กิจกรรมเขียนลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด
 • ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองวาดลวดลายสังคโลกลงบนเสื้อยืด และได้เสื้อตัวนั้นกลับไปเป็นของที่ระลึก

ทัวร์ ตราด ท่าระแนะ เกาะช้าง 3วัน2คืน

                      โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์(PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตราด – ชุมชนบ้านท่าระแนะ

09.30น.        เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่แถว F ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

11.40น.        เดินทางสู่ สนามบินจ.ตราด โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG305       

12.40น.        ถึงสนามบิน จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่เกาะช้าง  ถึงเกาะช้างนำเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน

เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/ คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                อิสระอาหารค่ำ เที่ยวชม ตลาดถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย  

 

วันที่สอง       เที่ยวเกาะช้าง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อ Optional Tour ดำน้ำตามเกาะต่างๆ ได้ที่โรงแรมที่เลือกพัก  

เที่ยง             อาหารเที่ยงอิสระ

ค่ำ                อาหารค่ำอิสระ กลับเข้าที่พัก อัยยะปุระ อ่าวสน/ เกาะช้างแกรนด์วิว หาดทรายขาว/

คลองพร้าว รีสอร์ท (เลือก1โรงแรม) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม       เกาะช้าง-ชุมชนท่าระแนะ-สนามบิน

เช้า               รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ

                   นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

เที่ยง             รับประทานอาหารที่ชุมชน ท่าระแนะ หลังอาหารนำท่านทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน        

18.30น.        เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG308

19.30          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 4 ท่าน

เดินทาง 6 ท่าน

ราคาท่านละ     8,500   บาท

ราคาท่านละ   7,990   บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ   รถรับ-ส่งภายในเกาะ   ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ûค่าใช้จ่ายส่วนตัวûกิจกรรมนอกเหนือจากในโปรแกรม, ค่ารถรับ-ส่ง

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก3,000 บาท

 

ชุมชนท่าระแนะ จังหวัดตราด

บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

– ลานมหัศจรรย์ลานตะบูน

– ปลูกหอย ปล่อยปู

– ล่องเรือชมธรรมชาติป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนบูรพา

กิจกรรมท่องเที่ยวเสริม ( Optional )

– ชิมใบโกงกางทอด     

– จิบชาร้อยรู อยู่ร้อยปี

– ผ้ามัดย้อม             

– กิจกรรมทำขนมพิมพ์ข้าวตอก

– ชมสวนเกษตรอินทรีย์

เที่ยวกระบี่ ได้ครบภูผา น้ำตก ทะเล3 วัน2คืน

             โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก                     กรุงเทพฯ – กระบี่

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

09.25น.                 เดินทางสู่ สนามบินกระบี่ เที่ยวบิน PG261

10.50น.                 เดินทางถึงสนามบินกระบี่ นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นปูดำ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ชมหอศิลป์ อันดามัน

เที่ยง                   บริการอาหารเที่ยงด้วย ขนมจีนไก่ทอด ณ ร้านโกจ้อย

บ่าย                    นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนเกาะกลางโดย นั่งรถสามล้อเที่ยวชมรอบเกาะ ได้เวลาพอสมควรนำเข้าที่พัก

(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันสอง                          ทัวร์ทะเลกระบี่

เช้า                     อาหารเช้าโรงแรมที่พัก เลือกทัวร์ทะเล 1 โปรแกรมอาหารกลางวัน (กล่อง)

             (ทัวร์หมู่เกาะห้อง / ทัวร์ 4 เกาะ)

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง)

เย็น                    อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

วันที่สาม                        ชุมชนบ้านหนองทะเล –พายคายัค คลองรูด-แวะซื้อของฝาก-สนามบินกระบี่

เช้า                     รับจากโรงแรมที่พักเดินทางไปยัง “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล” ล่องแพชมพระอาทิตย์ขึ้น

รับประทานอาหารพื้นบ้านในแพ กิจกรรมพายคายัคคลองหรูด ท่านสามารถพักผ่อนเล่นน้ำในคลองน้ำใสได้ (โปรดเตรียมชุดเล่นน้ำ)จากนั้นกลับเข้าที่พัก

เที่ยง                   อาหารเที่ยงอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นำท่านแวะให้ท่านได้ซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

20.10น.                เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG264

21.40น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ          เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

ที่ตั้ง

ราคา/ท่าน

SRISAWARA CASA ***

ในเมือง

7,890

HOLIDAY IN EXPRESS

DEEVANA PLAZA KRABI  ****

AVA SEA RESORT

 

อ่าวนาง

 

8,290

 

หมายเหตุ   ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

 

อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   รถรับ-ส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม    น้ำดื่ม ผลไม้ เค้ก

                     เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ  ไกด์ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ    ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

 

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

 เที่ยวภูเก็ตไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ 3วัน2คืน

      โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก     กรุงเทพฯ – ภูเก็ต   (อาหารกลางวัน)

07.00น.                  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

08.05น.                 เดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เที่ยวบิน PG271

09.30น.                 เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ตแวะนมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง(Unseen Thailand) ผ่านชม

                                  อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรี ที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเขารัง นำชม

                                  ชุมชนย่านเมืองเก่า ซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม”ชิโนโปรตุกีส”

เที่ยง                          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านลกเทียน  ลิ้มรสอาหารแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อาทิ หมี่ผัด เสริฟพร้อมน้ำซุปกระดูกหมู

                                   เป๊าะเปี๊ยสดฮกเกี้ยน , โลบะ  และ ต่อท้ายด้วยขนมโอ๊ะเอ๋วที่หอมหวานและเย็นชื่นใจ

บ่าย                            เดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง  ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางต่อสู่หาดราไวย์ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ แหลมพรหมเทพ

เย็น                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่เลือกไว้  อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

วันสอง              ทัวร์ทะเลเลือก 1 รายการ          (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                        

  เลือกท่องทะเล 1 รายการ 

                         1.เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel (เรือแอร์) พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะพีพีดอน

                          ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน และ ค่าเก็บขยะ  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 420 บาท***

                         2.ทัวร์เกาะเฮ พร้อม อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         3.ทัวร์เกาะไข่นอก – ไข่นุ้ย พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ เก้าอี้ชายหาด

                         4.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา พร้อมอาหารกลางวัน ***ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน  คนไทย 60 บาท ต่างชาติ 300 บาท***

เย็น                    กลับที่พัก อิสระอาหารเย็น (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

       

วันที่สาม            ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า                     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร    รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

17.25น.                เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG284

18.55น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน   ( ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท )

โรงแรมที่พัก

2 ท่าน

4 ท่าน

6-8 ท่าน

โรงแรม Metropole Phuket (ตัวเมืองภูเก็ต)

Patong Lodge , Baumanburi (หาดป่าตอง) 

 
   
 
     

7,590

7,290

7,000

โรงแรม Sleep with Me , (หาดป่าตอง) 

Patong Resort , Andaman Embrace (หาดป่าตอง) 

 
   
 
 

8,100

7,900

7,700

อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  รถรับ-ส่งโรงแรม  ทัวร์ทะเล1โปรแกรม เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ

ทัวร์ เชียงราย 3วัน2คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก)

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ความงามแห่งขุนเขา

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) ทั้ง ไปและกลับ

วันแรก   วัดพระธาตุผาเงา– ชุมชนบ้านท่าขันทอง

05:30น.    สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แถว F

07:25น.    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เที่ยวบิน PG231

08:55น.    คณะเดินทางถึง จังหวัดเชียงราย พร้อมเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาเงา จากนั้นทางสู่ ชุมชนบ้านท่าขันทอง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง แบบขันโตก ณ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง  

บ่าย           นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน สวนเกษตรถั่วดาวอินคา , ลงเรือชมวิวแม่น้ำโขง (บริการอาหารว่าง)

ค่ำ           รับประทานอาหารพื้นบ้าน พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ก่อนเข้าที่พัก บ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน

วันที่สอง  วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน – พระบรมธาตุดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง- ไร่ชาฉุยฟง    

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์

08.00 น.    อำลาชุมชนบ้านท่าขันทอง เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า

                ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้ำนางนอน ชมรูปปั้นจ่าแซม จากฝีมือของอ.เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒ์ ศิลปิน

                แห่งชาติชาวเชียงราย สักการะเจ้าแม่นางนอนจากนั้นกราบสักการะ พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถาน

                ที่สำคัญที่สุดของเชียงราย  ชมพระตำหนักดอยตุง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวตำหนัก ดอยตุง

บ่าย           นำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชม ไร่ชาฉุยฟง จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงรายหรือเทียบเท่า ค่ำอิสระอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.    นำท่านเดินทางกราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่

                นำชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชม วัดร่องขุ่น

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผาหรือเทียบเท่า

15:20น.    คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PG234

16:50น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-8 ท่าน

10,900.-

8,500.-

7,900.-

*เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม 

     ค่าที่พัก    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุ    ค่าบริการรถตู้     ค่าประกัน    ค่าไกด์นำเที่ยว    ค่าเข้าชม 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ ไม่เอาตั๋วเครื่องบินPG หักออก 3,000 บาท

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

ตำบลบ้านแซว  จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยวหลัก

ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆของชาวอิสานที่อพยพมาอยู่ที่นี่เมื่อไม่นานมานี้  ผสมผสานกับกับวัฒนธรรมล้านนาของชาวเหนือ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชาวชนบท

 • นั่งรถอีต๊อก ชมการทอผ้าพื้นบ้าน การทำสวนผักผลไม้ ต่างๆตามท้องทุ่งนา ท้องไร่ ร่วมกับชาวบ้าน ชมสวนเกษตรถั่วดาวอินคา ถิ่นกำเนิดของดาวอินคาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบอยู่ในประเทศเปรู และถือว่าเป็นพืชเฉพาะในป่าอะเมซอน แต่ในไทยก็ยังสามารถพบได้ชนิดเดียวนั่นก็คือ Plukenetia corniculata Sm. ซึ่งสามารถปลูกได้ผลดีที่นี่ โดยชุมชนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากถั่วดาวอินคา กิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้ , กิจกรรมทอผ้า เป็นการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีกลิ่นอายของผ้าในท้องถิ่นอีสาน , ชมสวนเสาวรส ท่านจะได้ลิ้มรสชาติผลเสาวรสสดๆ จากต้น ชมสวนเกษตรผสมผสานเป็นเสน่ห์ของชุมชนโฮมสเตย์ที่นี่ ที่ท่านจะต้องจดจำมิรู้เลือนกิจกรรมสีข้าวกล้องด้วยสองมือ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของข้าวไว้
 • ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ทิวทัศน์สองแผ่นดิน ไทย ลาว พร้อมการบรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่จะให้ความรู้แก่ท่านถึงความเป็นมาระหว่างพี่น้องชาวลาวล้านช้างและชาวไทยล้านนา
 • พักบ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ อ.เชียงแสน ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรม 3 ดาว พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนชุมชน และชมการแสดงพื้นบ้านจาก พ่อบ้าน แม่บ้าน และเด็ก ๆตัวน้อย ๆลูกหลานของชุมชนก่อนจะเข้าที่พัก         

#ชีพจรลง South #หนุกหนาน สราญ @นคร

 นครศรีธรรมราช สิชล ขนอม คีรีวง

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง        (1)   นครศรีธรรมราช – นครศรีธรรมราช – สิชล

08.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/ขนส่ง นครศรีธรรมราช ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

                  ร้านโกปี๊ แวะจิบกาแฟชื่อดังแห่งเมืองคอน

                  ออกเดินทางสู่ อ.สิชล (60 กม./ 1 ชม.)

                  ตาพรานบุญ แห่งวัดยางใหญ่ ขอพรโชคลาภมีกินมีใช้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ขนมจีนเส้นสด

บ่าย             วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ร่ำลือแห่งความศักดิ์สิทธิ์ “ขอได้ไหว้รับ”

                  Moon Coffee & Roti คาเฟ่บนเขาพลายดำ พร้อมชมวิวทะเลสิชล

                  (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ) 

                  ชมวิวถนนสายใหม่ สิชล-ขนอม

                  จุดชมวิวเนินเทวดา-นางฟ้า จุดชมวิวมุมสูงของทะเลขนอม

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูยกทะเลขึ้นบก ซีฟู๊ด

                  พักที่ Issara Beach Resort  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     นครศรีธรรมราช  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   ล่องเรือหางยาว ชมปลาโลมาสีชมพู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                   หินชั้นหรือพินพับผ้า อายุกว่า 260 ล้านปี

                   เกาะนุ้ยนอก จุดกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                   วัดประดู่พัฒนาราม เก๋งจีนพระเจ้าตาก

                    วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพ พระธาตุไร้เงา

                    ศาลหลักเมืองนคร กราบไหว้เสริมสิริมงคล

แพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช เช็คอินถ่ายภาพมุมสุดชิค

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

                  พักที่ Grand Fortune Nakhon Sri Thammarat Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง      (3)     นครศรีธรรมราช – สนามบินนครศรีธรรมราช

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  หมู่บ้านคีรีวง แห่งลานสกา แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศ

วัดธาตุน้อย สักการะ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

                  ส่งคณะ สนามบิน/ขนส่งนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,999.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

#ม่วนคักพักฟินกินแซ่บ #เที่ยวตัวปลิว…ชิลอีสาน

เที่ยวเมืองสกล ยลหินสามวาฬ นมัสการพระธาตุพนม ชมพญานาค

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     อุดรธานี – หนองคาย

09.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง จ.อุดรธานี

                  เดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (130 กม. / 2 ชั่วโมง)

                  วัดผาตากเสื้อ ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวแบบพาโนรามาของหนองคาย

11.00 น.        เดินทางกลับสู่ เมืองหนองคาย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน

16.00 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (180 กม./ 2 ชั่วโมง) จังหวัดที่ 77 ของไทย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ THE ONE บึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     บึงกาฬ – นครพนม

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  ชม หินสามวาฬ แลนด์มาร์ค Unseen บึงกาฬ

                  ชม หาดคำสมบูรณ์ และสักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม (180 กม./ 3 ชม.)

                  ได้เวลาช้อปปิ้งกัน ณ ตลาดอินโดจีน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

                 พักที่ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)     นครพนม – สกลนคร – อุดรธานี

06.00 น.         ตักบาตรพระสงฆ์ ยามเช้า ตามอัธยาศัย

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สักการะ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า

                   สักการะ พระธาตุพนม ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม  

                   สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อขอพรรับโชคกันอย่างคึกคัก            

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จ.สกลนคร (90 กม./ 1 ชม.)

                   สักการะ วัดพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

15.00 น.         เดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี (170 กม./ 3 ชม.)

19.00 น.         ส่งคณะ ณ สนามบิน/สถานีขนส่ง จ.อุดรธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

 

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,555.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,500.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ไปติดเกาะช้าง ปล่อยร่างกายได้ผ่อนคลาย

ดำน้ำ อาบแดด ซัมเมอร์นี้ ดีเว่อร์!

หาดน้ำใส ธรรมชาติสวย พร้อมกิจกรรมขี่ช้าง เล่นน้ำตก

ตราด 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     ตราด  – เกาะช้าง

08.00 น.         พร้อมกัน ณ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ จ.ตราด มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ

09.00 น.         เดินทางลง เรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่

10.30 น.         ป่าชายเลนบ้านนาใน สลักเพชร เดินชิลเล่นได้บนสะพานไม้สวยริมป่าชายเลนเขียวชอุ่ม สูดอากาศดีๆ สดชื่น

                       วัดสลักเพชร สักการะไหว้พระทำบุญ โบสถ์ที่นี่ไม่เหมือนวัดอื่นๆ มีรูปปั้นของมวลเทพและสัตว์เทพในป่าหิมพานต์ และรูปปั้นพญานาคล้อมอยู่รอบๆโบสถ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ล่องเรือกอนโดล่า เมืองไทย ณ บ้านสลักคอก หรือ เรือมาด เป็นการล่องเรือเที่ยวป่าชายเลนด้านหลังเกาะช้าง ชมพืชพันธุ์ต่างๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือระดับเทียบเท่า

วันสองของการเดินทาง        (2)     เกาะช้าง

เช้า               ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือบางเบ้า อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า

                   เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะต่างๆ โดย เรือไม้ลำใหญ่ เพลิดเพลินกับการดำน้ำ 5 จุด ชมความสมบูรณ์และสวยงามของทะเลไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ทะเล ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนและฝูงปลาอีกนานาชนิด

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง พร้อมผลไม้

                   นำท่านสู่ หาดอุทยาน พักผ่อนเล่นน้ำ หาดทรายขาวละเอียดน้ำใสตามอัธยาศัย

                   เดินทางกลับสู่ หมู่บ้านบางเบ้า ขึ้นรถเดินทางกลับที่พัก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่ รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือระดับเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง        (3)     เกาะช้าง – ตราด

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขี่ช้าง มาเกาะช้างทั้งที ต้องไปเที่ยวอะไรที่มันใหญ่มากๆ ด้วยกิจกรรมนั่งช้าง เล่นน้ำกับช้างที่น้ำตก และอาบน้ำให้ช้าง

น้ำตกคลองพลู น้ำตกยอดนิยมได้สัมผัสธรรมชาติ โดยเดินทางเท้าประมาณ 800 เมตร และที่นี่จะมีจุดกระโดดน้ำให้ได้คลายร้อน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

LE JaoJom Café’ Bistro&Bar คาเฟ่ที่บรรยากาศดีติดริมทะเล

(ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการ)

          16.00 น.         เดินทางลงเรือเฟอร์รี่ สู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

ส่งคณะ ณ จุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,888.00 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

2,000.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าเรือเฟอร์รี่ ไปและกลับ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – เกาะช้าง
 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าล่องเรือดำน้ำ ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ โดยขนส่งสาธารณะ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

#กินเพลินเดินเก๋เท่อย่างใต้ @พังงา – ภูเก็ต

ดำน้ำภูเก็ต ชมวิวสเม็ดนางชี ช้อปปิ้งเกาะปันหยี เที่ยวดี พักสบาย

ชีพจรลง South!….Wow ทุกสไตล์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

09.00 น.        ทีมงานบริษัทฯ รอรับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ/รถโค้ชปรับอากาศ

                  เที่ยว City Tour ภูเก็ต นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทองคำครึ่งท่อน วัดพระทอง

                  เดินทางเข้าเมือง ชมเมืองเก่า ถนนถลาง ของจังหวัดภูเก็ต

                  ชมโรงงานผลิตมุกภูเก็ต

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย             นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง และชมพระมหาธาตุองค์สวยสุดภูเก็ต ของวัดฉลอง

                   แวะชิลล์ ร้านกาแฟ ชื่อดังของภูเก็ต (ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

                  ชมวิวพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ โรงแรม Four Point Sheraton Phuket หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง      (2)     ภูเก็ต (เกาะกาฮัง)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.        ถึงจุดเช็คอิน เช็ครายชื่อและฟังข้อมูลการเดินทางจาก จนท.เรือ

09.00 น.        ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช (เกาะเฮ) โดยเรือเร็ว

                  อิสระพักผ่อนบริเวณชายหาด ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือก (ธรรมชาติ) บนเกาะ

                  ท่านสามารถดำน้ำตื้นได้บริเวณหน้าเกาะ หรือนั่งชิว ๆ ที่เก้าอี้ชายหาดได้สบาย ๆ

                  หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น เรือลากร่ม,ดำน้ำลึก,เดินใต้ทะเล (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกาฮัง

บ่าย             สนุกสนานกับบานาน่าโบ๊ท คนละ 1 รอบ (รวมอยู่ในโปรแกรม)

15.00 น.        ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ

17.15 น.        ถึงท่าเรือ และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

18.30           รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  พักที่ โรงแรม Four Point Sheraton Phuket หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง          (3)     ภูเก็ต – พังงา – ภูเก็ต

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.        µออกเดินทางไปชมความงดงามของ เสม็ดนางชี (70 กม./2 ชม.) จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงา “เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวที่กำลังบูม

11.00 น.        มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ อ่าวพังงา

11.30 น.        µล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวพังงา มุ่งหน้าสู่เกาะปันหยี

13:00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี เกาะลอยน้ำของชาวประมง (Floating Village)

                  เดินเยี่ยมชม สนามฟุตบอลลอยน้ำ ของปันหยี เอฟซี โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด และซื้อของฝาก จากชาวบ้านบนเกาะ

                  นั่งเรือชมความงดงามและแปลกตา ของถ้ำหินปูนธรรมชาติ ป่าชายเลนสมบูรณ์ เกาะแก่ง ความงดงามอีกรูปแบบ เกาะเจมบอนด์ (เขาตะปู-เขาพิงกัน) บนเกาะเดินเข้าชมถ้ำสลับซับซ้อน เป็นฉากสำคัญของ James Bond 007 ที่นอกเหนือจากเขาตะปู

15:30           เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินภูเก็ต ระหว่างทาง จะแวะห้องน้ำสะอาด พร้อมช้อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับตามอัธยาศัย

18:30           ส่งคณะ ณ สนามบินภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,450.00  บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

#ทางเดินวัดใจ สุดเสียว! 3 สกายวอล์ค แห่งแดนอีสาน

ชมวิวแม่น้ำโขงไทย-ลาว แบบ 360 องศา พร้อมล่องเรือ

ลั้นลาในสวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ  

อุดรธานี หนองคาย เลย 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง         (1)     อุดรธานี – หนองคาย

08.00 น.         ทีมงานบริษัทฯ รอต้อนรับคณะ ณ สนามบินอุดรธานี นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

08.30 น.         สวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญ ชมมวลไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ว่าจะเป็นมะลิ เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด กุหลาบ ไม้ตัดใบ ฯลฯ

09.30 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (128 กม./2 ชม.)

                        Sky Walk วัดหินหมากเป้ง แลนมาร์คแห่งใหม่ สูงถึง 10 เมตร ชมวิวริมน้ำโขง แวะกราบไหว้หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Sky Walk พื้นกระจกใส แห่งวัดผาตากเสื้อ ที่สร้างยื่นออกไปริมหน้าผาบนยอดเขาสูง นับเป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งของภาคอีสาน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมน้ำ บรรยากาศสดชื่นและผ่อนคลาย

 

วันสองของการเดินทาง        (2)     หนองคาย – เลย

เช้า               ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอธรรมชาติอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

วัดป่าภูก้อน เป็นที่ประดิษฐานพุทธมณีอันยิ่งใหญ่ล้ำค่า ชมพระพุทธรูป         ปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว ยาว 20 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ล่องเรือแก่งคุดคู้ ชมวิวของลำน้ำโขงที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนาบไปสองฝั่งไทย-ลาว และในช่วงที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่น้อยใหญ่ต่างๆ

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน

ค่ำ                อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้า พร้อมความน่ารักในแบบของสไตล์ของชาวเชียงคาน

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันสามของการเดินทาง        (3)     เลย

05.00 น.         ตื่นเช้ารับอรุณ อิสระให้ท่านได้ตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิถีชาวเมือง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คล่าสุดของเชียงคาน พื้นกระจกใสยาวกว่า 100 เมตร สูงเท่ากับตึก 30 ชั้น จุดชมวิวแม่น้ำ 2 สี ระหว่างแม่น้ำเหืองกับแม่น้ำโขง วิวพาโนรามาที่มองเห็นได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว

11.00 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย (105 กม. /2 ชม.)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                     ทับทิม คาเฟ่ วังสะพุง จ.เลย จุดเช็คอินมหาชนคนชิค พบกับมุมถ่ายรูปมากมายที่มีทั้ง Indoor และ Outdoor ในบรรยากาศชิลล์ๆ

ส่งคณะ ณ สนามบินเลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,999.- บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ

1,800.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เส้นทางตามที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ (5 มื้อ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Giving Forward Official WS