ใบประกาศธุรกิจสีขาวจาก สคบ.

เมื่อบริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด เปิดดำเนินการหลังได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 แล้ว

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด จึงได้รับมอบเครื่องหมาย

ธุรกิจสีขาว ตราสัญลักษณ์ OCPB จาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อยืนยันว่า

” บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย ไม่เข้าข่าย แชร์ลูกโซ่ และ มันนี่เกมส์ “

 

จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีชื่อปรากฏชัดเจนในเอกสาร รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฏกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยการกด ลิงค์ https://www.ocpb.go.th/article_attach/listnamefile2.pdf  เพื่อดูเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งที่อยู่ URL นี้ เป็นเว็ปไซต์ทางการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยตรง