การเติบโต และจำนวนสมาชิก

ประเทศ ไทย 

0
สมาชิกทั่วไป Giving Member
0
สมาชิกธุรกิจ Executive Member
0
สมาชิกร้านค้า POS
0
สมาชิกร้านค้า Online
0
สมาชิกตำแหน่ง Team President (TP)
0
สมาชิกตำแหน่ง Team Executive Director
0
สมาชิกตำแหน่ง Team Senior Director
0
สมาชิกตำแหน่ง Team Director
0
สมาชิกตำแหน่ง Team Manager

รายได้ บำนาญรายวัน ที่สมาชิกได้รับ

0
รวมยอดบำนาญรายวัน (1-31 ธันวาคม) ระดับ TP ต่อ คน
0
รวมยอดบำนาญรายวัน (1-31 ธันวาคม) ระดับ TED ต่อ คน
0
รวมยอดบำนาญรายวัน (1-31 ธันวาคม) ระดับ TSD ต่อ คน
0
รวมยอดบำนาญรายวัน (1-31 ธันวาคม) ระดับ TD ต่อ คน
0
รวมยอดบำนาญรายวัน (1-31 ธันวาคม) ระดับ TM ต่อ คน

Top5 รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TP
เดือน ธันวาคม 2564

0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TP ลำดับที่ 1.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TP ลำดับที่ 2.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TP ลำดับที่ 3.

Top5 รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED
เดือน ธันวาคม 2564

0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED ลำดับที่ 1.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED ลำดับที่ 2.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED ลำดับที่ 3.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED ลำดับที่ 4.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TED ลำดับที่ 5.

Top5 รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD
เดือน ธันวาคม 2564

0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD ลำดับที่ 1.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD ลำดับที่ 2.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD ลำดับที่ 3.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD ลำดับที่ 4.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TSD ลำดับที่ 5.

Top5 รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD
เดือน ธันวาคม 2564

0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD ลำดับที่ 1.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD ลำดับที่ 2.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD ลำดับที่ 3.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD ลำดับที่ 4.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TD ลำดับที่ 5.

Top5 รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM
เดือน ธันวาคม 2564

0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM ลำดับที่ 1.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM ลำดับที่ 2.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM ลำดับที่ 3.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM ลำดับที่ 4.
0
รายได้รวมทุกช่องทาง ประจำตำแหน่ง TM ลำดับที่ 5.
Giving Forward Official WS